Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.25 archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 9.5.2017

Názov habilitačnej práce: Kostolianska kotlina v premenách času. Stav a perspektívy archeologického a interdisciplinárneho výskumu krajiny.

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania