PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 28.4.2017

Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania