Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 16.11.2017

Názov habilitačnej práce: Sociálna opora a teórie sociálnych sietí v kontexte práce s obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania