RNDr. Beáta Piršelová, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 6.3.2019

Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty tolerancie sóje fazuľovej a kukurice siatej na ióny kadmia, olova a arzénu

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania