Ing. Viera Petlušová, PhD.

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 25.3.2019

Názov habilitačnej práce: Význam vybraných faktorov prostredia pri hodnotení erózie pôdy v podmienkach nížinnej pahorkatiny

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania