PhDr. Pavol Šteiner, PhD.

Študijný odbor: 2.1.7 história

Dátum prijatia žiadosti: 7.5.2019

Názov habilitačnej práce: 1. Babylon armád 1. Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944-1945. 2. Babylon armád 2. Boje medzi Hronom a Váhom, február-apríl 1945.

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania