Mgr. Mariana Čechová, PhD.

Študijný odbor: estetika

Dátum prijatia žiadosti: 18.2.2020

Názov habilitačnej práce: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania