Mgr. Silvia Letavajová, PhD.

Študijný odbor: kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 21.2.2020

Názov habilitačnej práce: Zmiešané manželstvá (manželstvá s cudzincami) ako sociokultúrny fenomén

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania