PhDr. Marián Žabenský, PhD.

Študijný odbor: kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 21.2.2020

Názov habilitačnej práce: Bojnice: krajina - človek - kultúra

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania