RNDr. Martin Morovič, PhD.

Študijný odbor: Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 15.4.2020

Názov habilitačnej práce: Nukleologenéza v oocytoch a raných embryách cicavcov: molekulárne a ultraštrukturálne aspekty aktivácie embryonálneho genómu

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania