Mgr. Klement Mitterpach, PhD.

Študijný odbor: Estetika

Dátum prijatia žiadosti: 18.5.2020

Názov habilitačnej práce: Idea autonómnej skutočnosti medzi estetikou a filozofiou. Umelecké dielo ako vec

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania