PaedDr. Mária Lalinská, PhD.

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 18.5.2020

Názov habilitačnej práce: Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku ako súčasť prípravy intervenčného programu pre francúzsky jazyk

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania