RNDr. Patrik Mészáros, PhD.

Študijný odbor: Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 22.9.2020

Názov habilitačnej práce: Vnútrodruhová variabilita sóje fazuľovej v reakcii na toxicitu rizikových prvkov

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania