RNDr. Michal Baláž, PhD.

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 9.10.2020

Názov habilitačnej práce: Vplyv environmentálnych faktorov na biológiu hniezdenia muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis) na troch rôznych lokalitách

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania