PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Dátum prijatia žiadosti: 30.11.2020

Názov habilitačnej práce: Theoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählte Textsorten des Strafprozess-rechts (Deutsch – Slowakisch)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania