Ing. Martina Slámová, PhD.

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 3.3.2021

Názov habilitačnej práce: Optimalizácia využívania krajiny s využitím konvenčných a inovatívnych GIS technológií na príklade výskumu historických krajinných štruktúr a prírodných hazardov (svahových deformácií)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre