PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Študijný odbor: Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 16.3.2021

Názov habilitačnej práce: Trendy technického vzdelávania v podmienkach slovenského školstva

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania