RNDr. Vladimíra Mondočková, PhD.

Študijný odbor: Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 19.4.2021

Názov habilitačnej práce: Asociačná a farmakogenetická analýza genetických polymorfizmov vo vzťahu k osteoporotickým ukazovateľom

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre