PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.

Študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

Dátum prijatia žiadosti: 19.4.2021

Názov habilitačnej práce: Vybrané vyučovacie metódy v problematike zobrazovania priestoru v sekundárnom matematickom vzdelávaní

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre