PhDr. Ivan Rác, PhD.

Študijný odbor: Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 24.3.2021

Názov habilitačnej práce: Práca s páchateľmi domáceho násilia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre