Mgr. Emília Perez, PhD.

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Dátum prijatia žiadosti: 7.5.2021

Názov habilitačnej práce: Dostupnosť obsahu a mediálnych služieb: transferové stratégie v modalitách pre senzoricky znevýhodnené publikum

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre