PhDr. Natália Rusnáková, PhD.

Študijný odbor: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: Medziliterárne spojnice. Komunikácia talianskej a slovenskej literatúry v období 20-tych až 40-tych rokov 20. storočia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie