Mgr. Dominik Repka, PhD.

Študijný odbor: archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: Funkcia nádob v pohrebných zvyklostiach v dobe laténskej

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre