PaedDr. Nina Kozárová, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 9.9.2021

Názov habilitačnej práce: Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie