PaedDr. Károly Presinszky, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 15.2.2022

Názov habilitačnej práce: Nyelvjárások – hangoskönyvek – alkalmazások. Magyar számítógépes dialektológiai kutatások Szlovákiában (Nárečia – audioknihy – aplikácie. Maďarské počítačové dialektologické výskumy na Slovensku)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania