Péter Nagy, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 18.2.2022

Názov habilitačnej práce: Költészet és szövegköziség. Verstechnológiai paradigmaváltás a 20. század végi magyar lírában (Poézia a intertext. Zmena poeticko-technologickej paradigmy v maďarskej lyrike na konci 20. storočia)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania