RNDr. Tünde Juríková, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 8.4.2013

Názov habilitačnej práce: Jedlé zemolezy ako perspektívne funkčné potraviny

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania