PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 15.5.2013

Názov habilitačnej práce: Analýza spoločenstiev lumčíkovitých (Hymenoptera, Braconidae) juhozápadného Slovenska

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania