PaedDr. Monika Máčajová, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 18.11.2013

Názov habilitačnej práce: Diagnostika fonologického a fonematického uvedomovania v predškolskom veku

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania