JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Študijný odbor: 3.1.14. Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 12.2.2014

Názov habilitačnej práce: Teória práva a jeho aplikácia v oblasti sociálneho zabezpečenia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania