PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Študijný odbor: 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Dátum prijatia žiadosti: 4.3.2015

Názov habilitačnej práce: Psychometrické vlastnosti a slovenské normy dotazníkov črtovej emocionálnej inteligencie pre deti a adolescentov

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania