PaedDr. Erik Žovinec, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 12.2.2014

Názov habilitačnej práce: Uplatnenie testu Čí(S)TA v špeciálnopedagogickej diagnostike

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania