Ing. Mária Chrenková, CSc.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 4.4.2014

Názov habilitačnej práce: Geneticky modifikované plodiny vo výžive

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania