PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 29.10.2014

Názov habilitačnej práce: Od zneuznání ke spravedlnosti

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania