Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2015

Názov habilitačnej práce: Hraničnosť ako kultúrny a kritický idióm

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania