PhDr. Margita Jágerová, PhD.

Študijný odbor: 3.1.3 etnológia

Dátum prijatia žiadosti: 6.11.2013

Názov habilitačnej práce: Vybrané problémy zo života súčasných detí v kontexte rodinného a školského prostredia (na príklade rurálneho prostredia obce L. Teplička)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania