RNDr. Daša Munková, PhD.

Študijný odbor: 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo

Dátum prijatia žiadosti: 20.11.2013

Názov habilitačnej práce: Evalvácia strojového prekladu

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania