Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 20.11.2013

Názov habilitačnej práce: Historical and Comparative Aspects of English and Spanish Theological Terminology (Historické a komparatívne aspekty anglickej a španielskej teologickej terminológie)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania