PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

Študijný odbor: 2.1.7 história

Dátum prijatia žiadosti: 6.11.2013

Názov habilitačnej práce: Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice. Vybrané sídla s právnym postavením zemepanského mestečka (oppida) v rokoch 1526-1720.

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania