Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 15.4.2013

Názov habilitačnej práce: Presentations of the unpresentable across cultures (Prezentácia nesprítomniteľného naprieč kultúrami)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre