PhDr. Jarmila Jurová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.5 etika

Dátum prijatia žiadosti: 8.4.2013

Názov habilitačnej práce: Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania