Mgr. Andrea Javorská, PhD.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 10.9.2015

Názov habilitačnej práce: Dynamika ľudského prístupu k svetu v diela Jana Patočku

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania