Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2016

Názov habilitačnej práce: Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku.

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania