RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 10.3.2016

Názov habilitačnej práce: Integrovaný manažment krajiny - nástroj implementácie trvalo udržateľného rozvoja

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania