PhDr. Mária Kiššová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 22.4.2016

Názov habilitačnej práce: Hľadanie zmyslu recepcie literárneho diela

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania