PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Študijný odbor: 2.1.7 história

Dátum prijatia žiadosti: 3.10.2016

Názov habilitačnej práce: Premeny školstva. Vývoj vzdelávacej a správnej sústavy národných a stredných škôl mesta Topoľčany 1918 - 1936

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania