PaedDr. Katarína Hollá, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 11.10.2016

Názov habilitačnej práce: Sexting a kyberšikana

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania