Doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 15.5.2013

Názov inauguračnej prednášky: Nové trendy vo výskume genetickej variability živočíchov a človeka

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania