Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 23.9.2013

Názov inauguračnej prednášky: Súčasnosť a budúcnosť geneticky modifikovaných rastlín

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania