Doc. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 18.2.2014

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania